10.6.7.4 Lê Thị Nhuận
     Chồng con :
     Xem cây gia phả của cha : 9.7.2.1 Lê Tự Bế