10.57.46.6 Lê Tự Vôi
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.46.20.1 Lê Tự Khuê