10.54.46.3 Lê Tự Ngôn
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.46.20.1 Lê Tự Khuê