10.51.45.1 Lê Tự Hào
      Vợ con :Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.45.19.1 Lê Tư Tự