10.50.40.4 Lê Tự Giai 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                                                            ||
                                                            v
7.23.9.1 Lê Tự Hoa 7.24.9.2 Lê Tự Hương
                                                                         ||
                                                                         v


 
                                                               

8.18.24.1 Lê Tự Khiêu
                                                                      ||
                                                                      v
9.37.18.1 Lê Tự Ngân 9.38.18.2 Lê Tự Quạ 9.39.18.3 Lê Tự Châu 9.40.18.4 Lê Tự Qua 9.41.18.5 Lê Tự Dung 9.42.18.6 Lê Tự Túng 9.43.18.7 Lê Tự Như 9.44.18.8  Lê Tự Vô Danh
                                                                                     ||
                                                                                     v
10.47.40.1 Lê Tự Cần 10.48.40.2 Lê Tự Xoài 10.49.40.3 Lê Tự Bảo 10.50.40.4 Lê Tự Giai
                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                 v
11.47.50.1 Lê Tự Mỹ 11.48.50.2 Lê Tự Châm 11.49.50.3 ê Tự Gốc 11.50.50.4 Lê Tự Lượt 11.51.50.5 Lê Thị Dinh 11.52.50.6 Lê Thị  Chi 11.53.50.7 Lê Thị Kim


                                           

2. Cha : 9.40.18.4 Lê Tự Qua

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Nịch

4. Anh chị em : là con thứ 4 trong số 4 anh chị em :

                        1. 10.47.40.1 Lê Tự Cần
                      2. 10.48.40.2 Lê Tự Xoài - vợ : Trần Thị Vinh
                      3. 10.49.40.3 Lê Tự Bảo
                      4. 10.50.40.4 Lê Tự Giai - vợ : Nguyễn Thị Chạy

                         
5. Vợ :  Nguyễn Thị Chạy

6. Con : Có 7 người con : 
              1. 11.47.50.1 Lê Tự Mỹ - vợ : Nguyễn Thị Nhưng - Bà Hượt
              2. 11.48.50.2 Lê Tự Châm - vợ : Hà Thị Nghi
              3. 11.49.50.3 Lê Tự Gốc - vợ : Nguyễn Thị Kim
              4. 11.50.50.4 Lê Tự Lược -vợ : Nguyễn Thị Số
              5. 11.51.50.5 Lê Thị Dinh
              6. 11.52.50.6 Lê Thị Chi
              7. 11.53.50.7 Lê Thị Kim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7. Đặc điểm :.......