10.49.40.3 Lê Tự Bảo
         Vợ con : Khong rõ
         Xem cây gia phả của cha : 9.40.18.4 Lê Tư Qua