10.48.40.2 Lê Tự Xoài
         Vợ con : Khong rõ
         Xem cây gia phả của cha : 9.40.18.4 Lê Tư Qua