10.45.38.3 Lê Tự Cũng
         Vợ con : Khong rõ
         Xem cây gia phả của cha : 9.38.18.2 Lê Tự Quạ