10.44.38.2 Lê Tự Nhơn
         Vợ con : Khong rõ
         Xem cây gia phả của cha : 9.38.18.2 Lê Tự Quạ