10.41.37.2 Lê Tự Hảo
         Vợ con : Khong rõ
         Xem cây gia phả của cha : 9.37.18.1 Lê Tự Ngân