10.40.37.1 Lê Tự Tài
         Vợ con : Khong rõ
         Xem cây gia phả của cha : 9.37.18.1 Lê Tự Ngân