10.4.7.2 Lê Tự Cho

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||                                                                                                          
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                    ||
                                    v
4.1.1.1 Lê Tự Nhuận 4.2.1.2 Lê Tự Nhàn
                                                  ||
                                                  v
5.2.2.1 Lê Tự Quắc
                                                 ||
                                                 v
6.4.2.1 Lê Tự Bình 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
                                                                     ||
                                                                     v                                                                                                                                   
7.1.5.1 Lê Tự Kiêu 7.2.5.2 Lê Tự Truyền 7.3.5.3 Lê Tự Ngân 7.4.5.4 Lê Tự Thôn 7.5.5.5 Lê Tự Nào 7.6.5.6 Lê Tự Dụng 7.7.5.7  Lê Tự Vào
               ||
               v
8.1.1.1 Lê Tự Tấn 8.2.1.2 Lê Tự Thước 8.3.1.3 Lê Tự Quyên 8.4.1.4 Lê Tự Quyền 8.5.1.5 Lê Tự Khởi 8.6.1.6 Lê Tự Siêu 8.7.1.7 Lê Tự Tần 8.8.1.8 Lê Tự Thủ
                                        ||
                                        v 
9.7.2.1 Lê Tự Bế 9.8.2.2 Lê Tự Cu 9.9.2.3 Lê Tự Thi 9.10.2.4 Lê Tự Nhị 9.11.2.5 Lê Tự Ngôn 9.12.2.6 Lê Tự Vô Danh
               ||
               v
10.3.7.1 Lê Tự Chức 10.4.7.2 Lê Tự Cho 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu 10.6.7.4 Lê Thị Thuận 10.7.7.5 Lê Thị Mưu 10.8.7.6 Lê Thị Tá 10.9.7.7 Lê Thị Nghệ
                                           ||
                                           v
11.4.4.1 Lê Thị Lựu 11.5.4.2 Lê Tự Nồi
       
 

2. Cha : 9.7.2.1 Lê Tự Bế

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Thuận

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 7 anh chi em :

                             1. 10.3.7.1 Lê Tự Chức - vợ : Trương Thị Khoa
                        2. 10.4.7.2 Lê Tự Cho - vợ : Nguyễn Thị Song - Bà Nồi
                        3. 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu - vợ : Nguyễn Thị Dư - Nguyễn Thị Hồi
                        4. 10.6.7.4 Lê Thị Nhuận
                        5. 10.7.7.5 Lê Thị Mưu
                        6. 10.8.7.6 Lê Thị Tá
                        7. 10.9.7.7 Lê Thị Nghệ

              

5. Vợ :  Nguyễn Thị  Song - Bà Nồi

6. Con : Có 2 người con : 
              1. 11.4.4.1 Lê Thị Lựu
              2. 11.5.4.2 Lê Tự Nồi

7. Đặc điểm :.......