10.39.36.3 Lê Tự Nhẫn
         Vợ con : Khong rõ
         Xem cây gia phả của cha : 9.36.17.1 Lê Tự Nội