10.38.36.2 Lê Tự Tần 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                                                            ||
                                                            v
7.23.9.1 Lê Tự Hoa 7.24.9.2 Lê Tự Hương
                                      ||
                                      v
                                      
                                                     
                                       
9.36.17.1 Lê Tự Nội
                                    ||
                                    v
10.37.36.1 Lê Tự Lai 10.38.36.2 Lê Tự Tần 10.39.36.3 Lê Tự Nhẫn


   


 


 
                                                               

                       8.17.23.1 Lê Tự Nghiệp                  
                                           
                                     ||
                                     v

                                                     ||
                                                     v

11.46.38.1 Lê Tự Thụ

2. Cha :  10.38.36.2 Lê Tự Tần

3. Mẹ :  Bà  Thụ

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong 3 anh chị em :

                          1. 10.37.36.1 Lê Tự Lai
                     2. 10.38.36.2 Lê Tự Tần - vợ : Bà Thụ
                     3. 10.39.36.3 Lê Tự Nhẫn
             

  5. Vợ :  Nguyễn  Thị Minh

6. Con : Có 1 người con : 

                        1. 11.46.38.1 Lê Tự Thụ
                                                                                                                                                                                                  

7. Đặc điểm :.......