10.37.36.1 Lê Tự Lai
        Vợ con : Không rõ
        Xem cây gia phả của cha : 9.36.17.1 Lê Tự Nội