10.36.34.2 Lê Tự Hiệp
        Vợ con : Không rõ
        Xem cây gia phả của cha : 9.34.14.3 Lê Tự Cúc