10.33.33.3 Lê Tự Châu
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.33.14.2 Lê Tự Hạt