10.29.32.4 Lê Tự Lợi
      Vợ Con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha9.32.14.1 Lê Tự Nhiều