10.27.32.2 Lê Tự Môn
      Vợ Con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha9.32.14.1 Lê Tự Nhiều