10.25.31.2 Lê Tự Ý
      Vợ Con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.31.13.4 Lê Tự Hạt