10.24.31.1 Lê Tự Đá
      Vợ Con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.31.13.4 Lê Tự Hạt