10.23.28.5 Lê Tự Tự
      Vợ Con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.28.13.1 Lê Tự Lanh