10.22.28.4 Lê Tự Beo
      Vợ Con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.28.13.1 Lê Tự Lanh