10.212.136.4 Lê Tự Phước
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.136.94.1 Lê Tự Minh