10.210.136.2 Lê Tự Đợi

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                                                    ||
                                                                                                                                                    v
6.29.14.1 Lê Tự Trung
                                                                                                                                                    ||
                                                                                                                                                    v
7.65.29.1 Lê Tự Hiếu
                                                                                                                                                    ||
                                                                                                                                                    v
8.94.65.1 Lê Tự Đính 8.95.65.2 Lê Tự Tần
                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                 v
9.136.94.1 Lê Tự Minh 9.137.94.2 Lê Tự Giác
                                                                                                              ||
                                                                                                              v
10.209.136.1 Lê Tự Ngưu 10.210.136.2 Lê Tự Đợi 10.211.136.3 Lê Tự Đức 10.212.136.4 Lê Tự Phước 10.213.136.5 Lê Tự Nữ 10.214.136.6  Lê Tự Tài 10.215.136.7  Lê Tự Trúc
                                                    ||
                                                    v
11.205.210.1 Lê Tự Toản

2. Cha : 9.136.94.1 Lê Tự Minh

3. Mẹ :  Ngô Thị Xu

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 7 anh chị em :

          1. 10.209.136.1 Lê Tự Ngưu - vợ : Nguyễn Thị Duyên - Võ Thị Tế
        2. 10.210.136.2 Lê Tự Đợi - vợ : Nguyễn Thị Thị
        3. 10.211.136.3 Lê Tự Đức
        4. 10.212.136.4 Lê Tự Phước
        5. 10.213.136.5 Lê Tự Nữ
        6. 10.214.136.6 Lê Tự Tài
        7. 10.215.136.7 Lê Tự Trúc


5. Vợ :  Nguyễn Thị Thị

6. Con : Có 1 người con : 

          1. 11.205.210.1 Lê Tự Toản

                                                                                                                                                                                            
5.Đặc điểm :.......