10.208.133.9 Lê Tự Lý
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.133.88.1 Lê Tự Lang