10.204.133.5 Lê Tự Thạnh

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                                                     ||
                                                                                                                                     v
7.61.28.1 Lê Tự Tố 7.62.28.2 Lê Tự Hài 7.63.28.3 Lê Tự Thiện 7.64.28.4 Lê Tự Thậm
                                                                                                                                            ||
                                                                                                                                            v
8.88.63.1 Lê Tự Đăng 8.89.63.2 Lê Tự Khuôn 8.90.63.3 Lê Tự Hoành 8.91.63.4 Lê Tự Tranh
                                                                                ||
                                                                                v
9.133.88.1 Lê Tự Lang 9.134.88.2 Lê Tự Ban
                                                             ||
                                                             v
10.200.133.1 Lê Tự Ân 10.201.133.2 Lê Tự Thùy 10.202.133.3 Lê Tự Liêu 10.203.133.4 Lê Tự Toản 10.204.133.5 Lê Tự Thạnh 10.205.133.6 Lê Tự Căng 10.206.133.7 Lê Tự Lân 10.207.133.8 Lê Tự Quan 10.208.133.9 Lê Tự Lý
                                                                                                         ||
                                                                                                         v

11.191.204.1 Lê Tự Đính 11.192.204.2 Lê Tự Đề 11.193.204.3 Lê Tự Cơ 11.194.204.4 Lê Tự Huấn 11.195.204.5 Lê Tự Sá 11.196.204.6 Lê Tự Khuê 11.197.204.7 Lê Tự Thính 11.198.204.8 Lê Thị Huyền 11.199.204.9 Lê Thị Hương 11.200.204.10 Lê Thị Bính 11.201.204.11 Lê hị Dậu 11.202.204.12 Lê Thị Chuẩn 11.203.204.13 Lê Thị Quý

                                                                                         
                                                                                             

2. Cha : 9.133.88.1 Lê Tự Lang

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Nại

4. Anh chị em : là con thứ 5 trong số 9 anh chi em :
          1. 10.200.133.1 Lê Tự Ân
        2. 10.201.133.2 Lê Tự Thùy - vơ : Nguyễn Thị Vịnh
        3. 10.202.133.3 Lê Tự Liêu - vợ : Nguyễn Thị Diêu
        4. 10.203.133.4 Lê Tự Toản
        5. 10.204.133.5 Lê Tự Thạnh - vợ : Nguyễn Thị Trường - Nguyễn Thị Hảo
        6. 10.205.133.6 Lê Tự Căng
        7. 10.206.133.7 Lê Tự Lân
        8. 10.207.133.8 Lê Tự Quan
        9. 10.208.133.9 Lê Tự Lý 

                        

5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Trường - Nguyễn Thị Hảo

6. Con : Có 13 người con :    

              1. 11.191.204.1 Lê Tự Đính
              2. 11.192.204.2 Lê Tự Đề - vợ : Nguyễn Thị Lăm - Trần Thị Cận
              3. 11.193.204.3 Lê Tự Cơ -vợ : Nguyễn Thị Nghiêm
              4. 11.194.204.4 Lê Tự Huấn - vợ : Nguyễn Thị Hinh - Nguyễn Thị Tánh
              5. 11.195.204.5 Lê Tự Sá
              6. 11.196.204.6 Lê Tự Khuê - vợ : Phạm Thị Chiên
              7. 11.197.204.7 Lê Tự Thính
              8. 11.198.204.8 Lê Thị Huyền
              9. 11.199.204.9 Lê Thị Hương
            10. 11.200.204.10 Lê Thị Bính
            11. 11.201.204.11 Lê Thị Dậu
            12. 11.202.204.12 Lê Thị Chuẩn
            13. 11.203.204.13 Lê Thị Quý

7. Đặc điểm :