10.201.133.2 Lê Tự Thùy

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                                                     ||
                                                                                                                                     v
7.61.28.1 Lê Tự Tố 7.62.28.2 Lê Tự Hài 7.63.28.3 Lê Tự Thiện 7.64.28.4 Lê Tự Thậm
                                                                                                                                            ||
                                                                                                                                            v
8.88.63.1 Lê Tự Đăng 8.89.63.2 Lê Tự Khuôn 8.90.63.3 Lê Tự Hoành 8.91.63.4 Lê Tự Tranh
                                                                                ||
                                                                                v
9.133.88.1 Lê Tự Lang 9.134.88.2 Lê Tự Ban
                                                             ||
                                                             v
10.200.133.1 Lê Tự Ân 10.201.133.2 Lê Tự Thùy 10.202.133.3 Lê Tự Liêu 10.203.133.4 Lê Tự Toản 10.204.133.5 Lê Tự Thạnh 10.205.133.6 Lê Tự Căng 10.206.133.7 Lê Tự Lân 10.207.133.8 Lê Tự Quan 10.208.133.9 Lê Tự Lý
                                   ||
                                   v
11.185.201.1 Lê Tự Điều 11.186.201.2  Lê Tự Nhượng 11.187.201.3 Lê Tự Trứ 11.188.201.4 Lê Tự Ngật 11.189.201.5 Lê Tự Trân


                                                                                         
                                                                                             

2. Cha : 9.133.88.1 Lê Tự Lang

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Nại

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 9 anh chi em :
          1. 10.200.133.1 Lê Tự Ân
        2. 10.201.133.2 Lê Tự Thùy - vơ : Nguyễn Thị Vịnh
        3. 10.202.133.3 Lê Tự Liêu - vợ : Nguyễn Thị Diêu
        4. 10.203.133.4 Lê Tự Toản
        5. 10.204.133.5 Lê Tự Thạnh - vợ : Nguyễn Thị Trường - Nguyễn Thị Hảo
        6. 10.205.133.6 Lê Tự Căng
        7. 10.206.133.7 Lê Tự Lân
        8. 10.207.133.8 Lê Tự Quan
        9. 10.208.133.9 Lê Tự Lý 

                        

5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Vịnh

6. Con : Có 5 người con :    

              1. 11.185.201.1 Lê Tự Điều - vợ : Nguyễn Thị Thừa
              2. 11.186.201.2 Lê Tự Nhượng - vợ : Nguyễn Thị Đông
              3. 11.187.201.3 Lê Tự Trứ - vợ : Nguyễn Thị Rơi
              4. 11.188.201.4 Lê Tự Ngật - vợ : Nguyễn Thị Dần
              5. 11.189.201.5 Lê Tự Trân - vợ : Nguyễn Thị Đắc

                                                                                                                                                                                                                                          7. Đặc điểm :