10.200.133.1 Lê Tự Ân
        Vợ con : Không rõ
        Xem cây gia phả của cha : 9.133.88.1 Lê Tự Lang