10.198.131.1 Lê Tự Thành

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                                                     ||
                                                                                                                                     v
7.61.28.1 Lê Tự Tố 7.62.28.2 Lê Tự Hài 7.63.28.3 Lê Tự Thiện 7.64.28.4 Lê Tự Thậm
                                                                                                      ||
                                                                                                      v
8.87.62.1 Lê Tự Võ
                                                                                                 ||
                                                                                                 v
9.131.87.1 Lê Tự Ngỗng 9.132.87.2 Lê Tự Năng
                                                                       ||
                                                                       v
10.198.131.1 Lê Tự Thành 10.199.131.2 Lê Tự Ngơ
                                                    ||
                                                    v
11.177.198.1 Lê Thị Vinh 11.178.198.2 Lê Tự Sử 11.179.198.3 Lê Tự Chinh 11.180.198.4 Lê Tự Am 11.181.198.5 Lê Thị Cả 11.182.198.6 Lê Thị Niêu 11.183.198.7 Lê Thị Nồi 11.184.198.8 Lê Tự Trạch

                                                                                         
                                                                                             

2. Cha :  9.131.87.1 Lê Tự Ngỗng

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Lãn

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 2 anh chị em :
                             1. 10.198.131.1 Lê Tự Thành - vợ : Nguyễn Thị Cự
                       2. 10.199.131.2 Lê Tự Ngơ - vợ : Nguyễn Thị Vinh


5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Cự

6. Con : Có 8 người con :

              1. 11.177.198.1 Lê Thị Vinh
              2. 11.178.198.2 Lê Tự Sử
              3. 11.179.198.3 Lê Tự Chinh
              4. 11.180.198.4 Lê Tự Am - vợ : 3 Bà : Beo - Cắt - Tiếu
              5. 11.181.198.5 Lê Thị Cả
              6. 11.182.198.6 Lê Thị Niêu
              7. 11.183.198.7 Lê Tự Nồi - vợ : Huỳnh Thị Huy
              8. 11.184.198.8 Lê Tự Trạch - vợ : Nguyễn Thị Tuấn
 

7. Đặc điểm :