10.197.130.1 Lê Tự Thành

                              1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                  ||
                                                                                                  v
7.57.27.1 Lê Tự Quyên 7.58.27.2 Lê Tự Nhứt 7.59.29.3 Lê Tự Đẳng 7.60.27.4  Điền
                                                                                 ||
                                                                                 v
8.78.58.1 Lê Tự Thiết 8.79.58.2 Lê Tự Tiện 8.80.58.3 Lê Tự Lợi 8.81.58.4 Lê Tự Nhanh 8.82.58.5 Lê Tự Thị 8.83.58.6 Lê Tự Lôn 8.84.58.7 Lê Tự Bản 8.85.58.8 Lê Tự Gà 8.86.58.9 Lê Tự Vịt
                                   ||
                                   v
9.130.79.1 Lê Tự Bịp
                                   ||
                                   v
10.197.130.1 Lê Tự Thành
                                          ||
                                          v
11.176.197.1 Lê Tự Lẫm
                                                                                                                                                                   

2. Cha : 9.130.79.1 Lê Tự Bịp

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Du - Phan Thị Kế

4. Anh chị em : là con duy nhật :
                                                                                                                                                                                                                         

5. Vợ : Nguyễn Thị  Luận

6. Con : Có 1 người con :
          1. 11.176.197.1 Lê Tự Lẫm - vợ : Phan Thị Tình

5.Đặc điểm :.......