10.195.129.5 Lê Tự Mè
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.129.77.1 Lê Tự Nết