10.193.129.3 Lê Tự Miện

                              1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                  ||
                                                                                                  v
7.57.27.1 Lê Tự Quyên 7.58.27.2 Lê Tự Nhứt 7.59.29.3 Lê Tự Đẳng 7.60.27.4  Điền
                                         ||
                                         v
8.74.57.1 Lê Tự Đồng 8.75.57.2 Lê Tự Lời 8.76.57.3 Lê Tự Quá 8.77.57.4 Lê Tự Quắc
                                                                                                                               ||
                                                                                                                               v
9.129.77.1 Lê Tự Nết
                                                                                                                                ||
                                                                                                                                v
10.191.129.1 Lê Tự Tiếp 10.192.129.2 Lê Tự Tùng 10.193.129.3 Lê Tự Miện 10.194.129.4 Lê Tự Đáo 10.195.129.5 Lê Tự Mè 10.196.129.6 Lê Thị Phát
                                                                                      ||
                                                                                      v
11.165.193.1 Lê Thị Ngân 11.166.193.2 Lê Thị Hạt 11.167.193.3 Lê Tự Đạt 11.168.193.4 Lê Thị An 11.169.193.5 Lê Thị Hạnh 11.170.193.6 Lê Tự Huy 11.171.193.7 Lê Tự Cối
                                                                                                                                                                                       

2. Cha :  9.129.77.1 Lê Tự Nết

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Trọn

4. Anh chị em : là con thứ 3 trong số 6 anh chị em :
                 1. 10.191.129.1 Lê Tự Tiếp - vợ : Nguyễn Thị Kinh
              2. 10.192.129.2 Lê Tự Tùng - vợ : Nguyễn Thị Tri
              3. 10.193.129.3 Lê Tự Miện - vợ : Nguyễn Thị Hoàng
              4. 10.194.129.4 Lê Tự Đáo - vợ : Lê Công Thị Thơ
              5. 10.195.129.5 Lê Tự Mè
              6. 10.196.129.6 Lê Thị Phát - : Dâu họ Trương Công
                                                                                                                                                                                    

5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Hoàng

6. Con : Có 7 người con : 
               1. 11.165.193.1 Lê Thị Ngân
               2. 11.166.193.2 Lê Thị Hạt
               3. 11.167.193.3 Lê Tự Đạt
               4. 11.168.193.4 Lê Thị An
               5. 11.169.193.5 Lê Thị Hạnh
               6. 11.170.193.6 Lê Tự Huy - vợ : Tăng Thị Tại
               7. 11.171.193.7 Lê Tự Cối - vợ : Trương Thị Tiết

5.Đặc điểm :.......