10.188.125.3 Lê Tự Đống
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.125.75.2 Lê Tự Chúc