10.187.125.2 Lê Tự Chắc

                              1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                  ||
                                                                                                  v
7.57.27.1 Lê Tự Quyên 7.58.27.2 Lê Tự Nhứt 7.59.29.3 Lê Tự Đẳng 7.60.27.4  Điền
                                         ||
                                         v
8.74.57.1 Lê Tự Đồng 8.75.57.2 Lê Tự Lời 8.76.57.3 Lê Tự Quá 8.77.57.4 Lê Tự Quắc
                                                      ||
                                                      v
9.124.75.1 Lê Tự Miêu 9.125.75.2 Lê Tự Chúc
                                                                   ||
                                                                   v
10.186.125.1 Lê Tự Cội 10.187.125.2 Lê Tự Chắc 10.188.125.3 Lê Tự Đống 10.189.125.4 Lê Tự Hếnh 10.190.125.5 Lê Tự Cậy
                                                             ||
                                                             v
11.142.187.1 Lê Tự Bềnh 11.143.187.2 Lê Tự Giai 11.144.187.3 Lê Tự Luyện 11.145.187.4 Lê Tự Tập 11.146.187.5 Lê Thị Coi 11.147.187.6 Lê Thị Văn 11.148.187.7 Lê Thị Như

                                                                                                                                                                                       

2. Cha : 9.125.75.2 Lê Tự Chúc

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Đặng

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 5 anh chi em :
                              1. 10.186.125.1 Lê Tự Cội - vợ : Đoàn Thị Chít
                        2. 10.187.125.2 Lê Tự Chắc - vợ : Nguyễn Thị Dung
                        3. 10.188.125.3 Lê Tự Đống
                        4. 10.189.125.4 Lê Tự Hếnh - vợ : Trương Thị Tiện - Hà Thị Đê
                        5. 10.190.125.5 Lê Tự Cậy - vợ : Nguyễn Thị Phú

5. Vợ :  Nguyễn Thị  Dung

6. Con : Có 7 người con : 

              1. 11.142.187.1 Lê Tự Bềnh - vợ : Hà Thị Quy - Hà Thị Nhâm
              2. 11.143.187.2 Lê Tự Giai - vợ : Phạm Thị May
              3. 11.144.187.3 Lê Tự Luyện
              4. 11.145.187.4 Lê Tự Tập
              5. 11.146.187.5 Lê Thị Coi
              6. 11.147.187.6 Lê Thị Văn
              7. 11.148.187.7 Lê Thị Như

 7. Đặc điểm :.......