10.185.124.1 Lê Tự Thuyền

                              1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                  ||
                                                                                                  v
7.57.27.1 Lê Tự Quyên 7.58.27.2 Lê Tự Nhứt 7.59.29.3 Lê Tự Đẳng 7.60.27.4  Điền
                                         ||
                                         v
8.74.57.1 Lê Tự Đồng 8.75.57.2 Lê Tự Lời 8.76.57.3 Lê Tự Quá 8.77.57.4 Lê Tự Quắc
                                                      ||
                                                      v
9.124.75.1 Lê Tự Miêu 9.125.75.2 Lê Tự Chúc
                              ||
                              v
10.185.124.1 Lê Tự Thuyền
                                ||
                                v
11.134.185.1 Lê Tự Kiệm 11.135.185.2 Lê Thị Dưỡng 11.136.185.3 Lê Thị Tình 11.137.185.4 Lê Thị Dụ 11.138.185.5 Lê Thị Sum 11.139.185.6 Lê Thị Kỹ

                                                                                         
                                                                                             

2. Cha : 9.124.75.1 Lê Tự Miêu

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Sương

4. Anh chị em : là con duy nhất :
                  1. 10.185.124.1 Lê Tự Thuyền - vợ : Trương Thị Báu
        

5. Vợ :  Trương  Thị  Báu

6. Con : Có 6 người con : 

              1. 11.134.185.1 Lê Tự Kiệm - vợ : Nguyễn Thị Núi
              2. 11.135.185.2 Lê Thị Dưỡng
              3. 11.136.185.3 Lê Thị Tình
              4. 11.137.185.4 Lê Thị Dụ
              5. 11.138.185.5 Lê Thị Sum
              6. 11.139.185.6 Lê Thị Kỹ
     

         
7. Đặc điểm :.......