10.183.116.11 Lê Tự Vạn
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.116.69.4 Lê Tự Diệu