10.182.116.10 Lê Tự Thiện
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.116.69.4 Lê Tự Diệu