10.181.116.9 Lê Tự Mỹ
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.116.69.4 Lê Tự Diệu