10.18.26.1 Lê Tự Dự 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                           ||
                           v
7.17.8.1 Lê Tự Hoàng 7.18.8.2 Lê Tự Khương 7.19.8.3 Lê Tự Đố 7.20.8.4 Lê Tự Trùm 7.21.8.5 Lê Tự Lấp 7.22.8.6 Lê Tự Hoành
                  ||
                  v
                 


                                                                                                                                                                                                   


8.12.17.1 Lê Tự Thuyền 8.13.17.2 Lê Tự Điền
                   || 
                   v                                                                                          
9.26.12.1 Lê Tự Xoài 9.27.12.2 Lê Tự Ổi
                  ||
                  v
10.18.26.1 Lê Tự Dư
                  ||
                  v
11.32.18.1 Lê Tự Thơ
                                                                     

2. Cha : 9.26.12.1 Lê Tự Xoài

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Trang

4. Anh chị em : là con duy nhất :
      

5. Vợ : Ngô Thị An
       
6. Con :  Có 1 người con :
                         1. 11.32.18.1 Lê Tự Thơ - vợ : Hà Thị Chánh

7. Đặc điểm :