10.173.116.1 Lê Tự Toại

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                                 v
6.26.11.1 Lê Tự Khiệm
                                                                                                                                            ||
                                                                                                                                            v
7.54.26.1 Lê Tự Đàn 7.55.26.2 Lê Thị Thơm 7.56.26.3 Lê Thị Thông
                                                                                                   ||                                                                                                            
                                                                                                   v
8.69.54.1 Lê Tự Lộc 8.70.54.2 Lê Thị Sắc 8.71.54.3 Lê Thị Châu 8.72.54.4 Lê Thị Huỳnh 8.73.54.5 Lê Thị Dung
                            ||
                            v
9.113.69.1 Lê Tự Mẫm 9.114.69.2 Lê Tự Minh 9.115.69.3 Lê Tự Thông 9.116.69.4 Lê Tự Diệu 9.117.69.5 Lê Tự Huân 9.118.69.6 Lê Tự Khải
                                                                                                                                         ||
                                                                                                                                         v
10.173.116.1 Lê Tự Toại 10.174.116.2 Lê Tự Thanh 10.175.116.3 Lê Tự Tuyến 10.176.116.4 Lê Tự Mại 10.177.116.5 Lê Thị Đặng 10.178.116.6 Lê Tự Cơ 10.179.116.7 Lê Tự Dinh 10.180.116.8 Lê Tự Tài 10.181.116.9 Lê Tự Mỹ 10.182.116.10 Lê Tự Thiện 10.183.116.11 Lê Tự Vạn 10.184.116.12 Lê Tự Dưỡng
          ||
          v
11.116.173.1 Lê Tự Mèo 11.117.173.2 Lê Tự Địch 11.118.173.3 Lê Tự Quyến 11.119.173.4 Lê Thị Khàn 11.120.173.5 Lê Thị Rạt 11.121.173.6 Lê Tự Hiếu 11.122.173.7 Lê Thị Chút 11.123.173.8 Lê Tự Sốc 11.124.173.9 Lê Tự Đáo 11.125.173.10 Lê Tự Trọng 11.126.173.11 Lê Thị Tý 11.127.173.12 Lê Thị Định 11.128.173.13 Lê Tự Quỳnh 11.129.173.14 Lê Thị Nhơn

                                                                  

2. Cha : 9.116.69.4 Lê Tự Diệu

3. Mẹ :   Bà Cận - Bà Khoa - Bà Hòa

4. Anh chị em : là con trưởng trong 12 anh chị em : 

                            1. 10.173.116.1 Lê Tự Toại - vợ : Thái Thị Tạo
                       2. 10.174.116.2 Lê Tự Thanh
                       3. 10.175.116.3 Lê Tự Tuyến.
                       4. 10.176.116.4 Lê Tự Mại
                       5. 10.177.116.5 Lê Thị Đặng
                       6. 10.178.116.6 Lê Tự Cơ
                       7. 10.179.116.7 Lê Tự Dinh - vợ : Nguyễn Thị Ân
                       8. 10.180.116.8 Lê Tự Tài - vợ : Trương Thị Hà
                       9. 10.181.116.9 Lê Tự Mỹ
                     10. 10.182.116.10 Lê Tự Thiện
                     11. 10.183.116.11 Lê Tự Vạn - vơ : Tăng Thị Biết
                     12. 10.184.116.12 Lê Thị Dưỡng
   

5. Vợ :  Thái Thị Tạo

6. Con : Có 14 người con :

              1. 11.116.173.1 Lê Tự Mèo
              2. 11.117.173.2 Lê Tự Địch
              3. 11.118.173.3 Lê Tự Quyến
              4. 11.119.173.4 Lê Thị Khàn
              5. 11.120.173.5 Lê Thị Rạt
              6. 11.121.173.6 Lê Tự Hiếu
              7. 11.122.174.7 Lê Thị Chút
              8. 11.123.173.8 Lê Tự Sốc
              9. 11.124.173.9 Lê Tự Đáo
            10. 11.125.173.10 Lê Tự Trọng
            11. 11.126.173.11 Lê Thị Tý
            12. 11.127.173.12 Lê Thị Đinh
            13. 11.128.173.13 Lê Tự Quỳnh
            14. 11.129.173.14 Lê Thị Nhơn    
 

                                      
7. Đặc điểm :