10.169.115.5 Lê Tự Định
        Chồng con : Không rõ
        Xem cây gia phả của cha : 9.115.69.3 Lê Tự Thông