10.166.115.2 Lê Tự Khỏi
        Chồng con : Không rõ
        Xem cây gia phả của cha : 9.115.69.3 Lê Tự Thông