10.160.91.1 Lê Tự Khiêm
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.91.59.1 Lê Tự Hán