10.159.90.3 Lê Tự Tù
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.90.58.1 Lê Tự Dụ