10.158.90.2 Lê Tự Khiêm
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.90.58.1 Lê Tự Dụ