10.152.87.3 Lê Tự Tính

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                ||
                                                                                                                v
6.23.10.1 Lê Tự Biên    6.24.10.2 Lê Tự Quận 6.25.10.3 Lê Tự Bằng 
                                                                                                                  ||
                                                                                                                  v                                                                                       
 
7.50.25.1 Lê Tự Lục 7.51.25.2 Lê Tự Lật 7.52.25.3 Lê Tự Hộ 7.53.25.4 Lê Tự Hộc
                                                   ||
                                                   v                                                                                                                                                                                         
8.57.51.1 Lê Tự Bạn 8.58.51.2 Lê Tự Nghĩa 8.59.51.3 Lê Tự Cậy
                 ||
                 v
9.82.57.1 Lê Tự Hội 9.83.57.2 Lê Tự Thành 9.84.57.3 Lê Tự Tiến 9.85.57.4 Lê Tự Thị 9.86.56.5 Lê Tự Lý 9.87.57.6 Lê Tự Thôi 9.88.57.7 Lê Tự Chấn 9.89.57.8 Lê Tự Hết
                                                                                                                                            ||
                                                                                                                                            v
10.150.87.1 Lê Tự Hết 10.151.87.2 Lê Tự Định 10.152.87.3 Lê Tự Tính 10.153.87.4 Lê Tự Vô Danh
                                                                                                                                                             ||
                                                                                                                                                             v
11.108.152.1 Lê Tự Giao
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Cha :  9.87.57.6 Lê Tự  Thôi

3. Mẹ :   Nguyện Thị Thị

4. Anh chị em : là con thứ 3 trong số 4 anh chi em :                             
                      1. 10.150.87.1 Lê Tự Hết
                      2. 10.151.87.2 Lê Tự Định
                      3. 10. 152.87.3 Lê Tự Tính - vợ : Nguyễn Thị Ngữ
                      4. 10.153.87.4 Lê Tự Vô Danh

 

5. Vợ : Nguyễn Thị Ngữ 

6. Con :  Có 1 người con :

                      1. 11.108.152.1 Lê Tự Giao - vợ : ( xuất gia)
7. Đặc điểm :