10.151.87.2 Lê Tự Định
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.87.57.6 Lê Tự Thôi