10.150.87.1 Lê Tự Hết
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.87.57.6 Lê Tự Thôi