10.15.22.2 Lê Tự Cu
        Vợ con : Không rõ
        Xem cây gia phả của cha : 9.22.11.1 Lê Tự Hóa